Theaster Gates
BNKUDRWTR Installation View
photo: White Cube/ Dawn Blackman
2013